Emeviler dönemi

Emevi sarayı ürdün umman

Emeviler dönemi

Emeviler dönemi, İslam tarihinin önemli bir kısmını kapsayan bir dönemdir. Emevi Hanedanı, 661 yılında Hz. Ali’nin şehit edilmesiyle başlayan ve 750 yılında Abbasi Hanedanı’nın kurulmasıyla sona eren yaklaşık 90 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu dönem, İslam’ın hızlı yayılması, siyasi ve idari yapıların kurulması ve kültürel gelişmelerin yaşandığı bir zaman dilimidir.

Emeviler Dönemi Hakkında Genel Bilgiler

1. Kuruluş ve İlk Halifeler

 • Muaviye bin Ebu Süfyan (661-680): Emevi Devleti’nin kurucusu olan Muaviye, Hz. Ali’nin şehit edilmesinin ardından halife oldu. Başkenti Şam’a taşıdı ve güçlü bir merkezi yönetim kurdu.
 • Yezid bin Muaviye (680-683): Muaviye’nin oğlu Yezid, babasının ardından halife oldu. Yezid’in halifeliği sırasında Kerbela olayı yaşandı ve Hz. Hüseyin şehit edildi.
 • Muaviye bin Yezid (683-684) ve Mervan bin Hakem (684-685): Kısa süreli halifeliklerdir. Muaviye bin Yezid’in halifelikten feragat etmesi ve Mervan bin Hakem’in kısa süre sonra ölmesi nedeniyle karışıklık yaşandı.

2. Emevi Halifeleri ve Başarıları

 • Abdülmelik bin Mervan (685-705): Emevi Devleti’nin güçlü halifelerinden biridir. Merkezi idareyi güçlendirdi, Arapçayı resmi dil ilan etti ve İslam parasını (dinar ve dirhem) bastırdı.
 • Velid bin Abdülmelik (705-715): Emeviler döneminde İslam Devleti en geniş sınırlarına ulaştı. Endülüs (İspanya) ve Sind (Hindistan) fethedildi.
 • Ömer bin Abdülaziz (717-720): Adaletli yönetimiyle tanınan bir halifedir. Zenginlere yönelik vergi reformları ve kamu hizmetleri alanında önemli yenilikler yaptı.

3. Çöküş ve Son Dönem

 • Hişam bin Abdülmelik (724-743): Uzun süre hüküm sürdü, ancak ekonomik sorunlar ve isyanlarla karşılaştı.
 • II. Mervan (744-750): Emevi Devleti’nin son halifesidir. 750 yılında Abbasi isyanı sonucu Emevi Devleti yıkıldı ve II. Mervan öldürüldü.

Emeviler Döneminde Hadis Uydurma

Emeviler döneminde hadis uydurulmasının çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Özellikle siyasi nedenler, bu dönemde hadis uydurulmasının ana etkenleri arasında yer alır:

Siyasi Nedenler

 • Meşruiyet Arayışı: Emevi yöneticileri, iktidarlarını meşrulaştırmak için hadisler uydurdular. Bu hadisler, kendi yönetimlerinin meşru olduğunu ve Peygamber Efendimizin (Hz. Muhammed) desteğini aldıklarını göstermek amacıyla kullanıldı.
 • Muhalefeti Bastırma: Özellikle Ali ve Ehli Beyt taraftarlarına karşı uydurulan hadisler, muhalefeti zayıflatmak ve kendi yönetimlerinin otoritesini pekiştirmek amacıyla kullanıldı.

Dini ve İdeolojik Nedenler

 • Farklı İtikadi Görüşler: Dönemin dini grupları arasında itikadi farklılıklar bulunuyordu. Emeviler, kendi dini anlayışlarını ve görüşlerini desteklemek amacıyla hadisler uydurdular.

Sosyal ve Ekonomik Nedenler

 • Prestij ve Saygınlık: Bazı kişiler, hadis uydurarak dini otoriteler ve halk arasında saygınlık kazanmaya çalıştılar.
 • Maddi Çıkarlar: Hadis anlatıcılarına verilen maddi ödüller ve bağışlar, hadis uydurmayı cazip hale getirdi.

Emevi Döneminin Sonuçları

Emevi döneminin sonunda, İslam dünyasında önemli değişimler yaşandı:

 • Abbasi Devrimi: 750 yılında Abbasi isyanı sonucu Emevi Devleti yıkıldı ve Abbasi Hanedanı kuruldu. Abbasiler, Emevilerin aksine daha merkeziyetçi ve entelektüel bir yönetim anlayışı benimsediler.
 • Kültürel ve Bilimsel Gelişmeler: Emeviler döneminde başlayan kültürel ve bilimsel gelişmeler, Abbasi döneminde daha da hızlandı.
 • Mezhepsel ve İtikadi Çatışmalar: Emevi döneminde başlayan mezhepsel ve itikadi çatışmalar, İslam dünyasında uzun süre devam etti.

Emeviler dönemi, İslam tarihinin önemli bir parçasıdır ve bu dönemde yaşanan hadis uydurma olayları, İslam alimleri tarafından dikkatle incelenmiş ve sahih hadislerin tespiti için ciddi çalışmalar yapılmıştır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir